TC309九通道触摸芯片

TC309 是一款九通道的触摸芯片,抗干扰性强。有灵敏度自校正功能。可以I2C输出。

  • 型号: TC309
  • 品牌: NutechTC309 是一个 9 按键电容传感装置。该装置可以作为一个 9 键控制器。 

特点 

可以控制 9 个按键  

自动灵敏度校正  

系统低成本  

I2C 输出方式  

降低系统复杂度提高稳定性  

嵌入的共模干扰去除电路  

空闲状态可以节省功耗   

RoHS 兼容的 SOP-16 封装 

 

应用 

媒体播放器   

消费类电子   

家电应用   

键盘   

传统按键替换   

密封控制面板